PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Návštěvník FITNESS CENTRA je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.
 2. Zakoupením (vstupu, permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat v prostorách FITNESS CENTRA.
 3. V prostorách FITNESS CENTRA je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO kouřit nebo být pod vlivem alkoholických, omamných či jiných psychotropních látek.
 4. Návštěvník si je vědom svého zdravotního stavu a cvičí NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST. V případě nevolnosti je povinen okamžitě kontaktovat zodpovědnou osobu.
 5. Z hygienických a bezpečnostních důvodů vyžadujeme během cvičení čisté sportovní oblečení (tričko, tepláky nebo legíny) a pevnou sportovní obuv. Na kožené části strojů a žíněnky je NUTNO používat ručníky!!!! Pokud klient svůj ručník nemá, je povinen si vypůjčit ručník od obsluhy fitcentra (poplatek 50,- Kč)
 6. Stroje FITNESS CENTRA jsou z bezpečnostních důvodů pravidelně udržované a kontrolované na závady. Pokud se přesto závada vyskytne během používání před nebo po cvičení, je návštěvník povinen toto nahlásit odpovědné osobě a stanoviště dále nepoužívat.
 7. Nastavení některých strojů může vyžadovat odbornou obsluhu. V případě nejasností doporučujeme požádat obsluhu (lektora) o pomoc a předejít tak zranění.
 8. V prostorách FITNESS CENTRA není možné, bez předchozí konzultace s majitelem, provozovat trenérskou činnost, prodej vlastního zboží, či vylepování reklamy a letáků.
 9. Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek.
 10. Děti do 15 let mají vstup povolen jen za doprovodu rodičů. Za chování dětí plně zodpovídá jejich doprovod. Za veškeré způsobené škody, a to i na zdraví, odpovídá doprovod dětí. Doprovod dětí musí zajistit, aby nebyly narušovány cvičební podmínky ostatních cvičících.
 11. Za předměty vyšší finanční hodnoty, peníze a cenné věci, zodpovídá každý osobně (cenné věci je možné uschovat v recepci).
 12. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením Sportovní haly.
 13. Poslední návštěva do FITNESS CENTRA je dovolena půl hodiny před ukončením provozní doby.
 14. Z důvodu možné dehydratace při intenzivní sportovní zátěži je klientům doporučeno konzumovat nápoje z široké nabídky fitcentra, která je k dispozici na baru. Konzumace vlastních nápojů a jídla je v prostorách Fitness zakázána!!!